ANBI - diaconie

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Zelhem.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het document dat u hieronder kunt downloaden staat alle nadere informatie.

A. Algemene gegevens

ANBI gegevens Diaconie Protestantse gemeente Zelhem

Naam ANBI    Diaconie van de Protestantse gemeente Zelhem
Telefoonnummer (facultatief):   0314-623789
RSIN/Fiscaal nummer:   824102216
KvK nummer   76433730
Website adres:   www.lambertikerk.nl
E-mail:   scriba@lambertikerk.nl
Adres:   Markt 2
Postcode:   7021 AA
Plaats:   Zelhem
Postadres:   Postbus 77
Postcode:   7020 AB
Plaats:   Zelhem

De Protestantse gemeente te Zelhem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Zelhem.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Download hier het Werkplan Diaconie 2021-2025  of download het via de downloads pagina van deze site .

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Begroting
2024

Begroting
2023
Rekening
2022
 

Opbrengsten en Baten

             

 

Opbrengsten onroerende zaken
  39.800   28.800   41.876  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   1.200   1.188   268  
Bijdragen van leden en anderen   1.000   1.000   352  
Door te zenden collecten en giften   3.750   650   5.273  
Totaal baten A
  45.750   31.638   47.769  
               

Uitgaven en Kosten

             
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen   11.300   11.060   8.094  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen   6.500   4.200   4.346  
Kosten beheer, administratie en archief
  10.420   1.420   5.086  
Rentelasten/bankkosten   300   300   318  
Diaconaal werk plaatselijk
  18.700   19.000   17.266  
Diaconaal werk regionaal/landelijk
  4.500   9.000   5.540  
Diaconaal werk wereldwijd
  3.000   14.000   4.362  
IAfdrachten door te zenden collecten en giften
  3.750   635   5.273  
Totaal lasten A
  58.470   59.615   50.285  
               
Operationeel resultaat (A)   -12.720   -27.977   -2.516  
               

Incidentele baten en lasten

           

 

Incidentele baten
  -   --   -3.425  
Incidentele lasten   -   -   -  
Incidentele baten en lasten (B)
  -   -   -3.425  
               
Resultaat verslagjaar (A+B)   -12.720   -27.977   -5.941  
               

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

           

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves
  -   -   -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen   -   -   -  
Toevoegingen bestemmingsreserves
  -   -   -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen   -   -   -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
  -   -   -  
               
Resultaat naar Algemene reserve (D)   -12.720   -27.977   -5.941  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Hieronder vallen ook de inzamelingen gehouden voor Kerk in Actie Buitenland Protestantse Gemeente Zelhem.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.