Fondswerving in de Lambertikerk

De Lambertikerk doet op verschillende manieren aan fondswerving. Graag leggen we het hoe en wat van alle vormen uit.

De (Lamberti)kerk doet aan fondswerving omdat de kerken in Nederland niet gesubsidieerd worden.(* Alleen voor onderhoud van historische gebouwen is er beperkte overheidssubsidie die bij lange na de kosten niet dekt) De overheid betaalt dus op geen enkele manier mee aan het kerkenwerk. Dat heeft te maken met de scheiding tussen staat en kerk. Dit betekent dat de kerk zichzelf moet zien te bedruipen.
En de kerk? Dat zijn, jong en oud! Met zijn allen moeten we ‘de kerk’ ook financieel draaiende houden. De geldmiddelen die we daarvoor nodig hebben, krijgen we (grotendeels) binnen via collectes, fondswerving.

financiële acties

Hieronder staat een uitleg van de verschillende financiële acties.

Wie los van deze acties een gift wil doen aan de Lambertikerkgemeente kan geld overmaken op rekening 374703906. t.n.v. Prot. Gem. te Zelhem.

Actie Kerkbalans

Onder de naam 'Kerkbalans' doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de:
- Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
- Protestantse Kerk in Nederland
- Oud-Katholieke Kerk van Nederland
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit
- Remonstrantse Broederschap
Waarom Kerkbalans?
Plaatselijke parochies en gemeenten hebben tot taak de verkondiging van het Evangelie - en van daaruit de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de plaatselijke gemeenten en parochies moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. De Kerken ontvangen voor hun werk geen overheidssubsidie.

Paascollecte

De Paascollecte wordt via een brief per post verzonden rond Pasen aan alle lidmaten vanaf 25 jaar. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Lambertikerk en gaat naar de algemene middelen.

Solidariteitskas

(tot 2003 heette dit de 'Generale Kas')
De naam bevestigt het al: het gaat om solidair zijn, dus delen. Ook van kosten die om bijzondere redenen door kerken moeten worden gemaakt. Zo droeg deze solidariteitskas in 2003 bijvoorbeeld bij aan het nieuwe dak van onze Lambertikerk. Aan alle belijdende leden wordt een bijdrage gevraagd van vijftien euro. Als een ieder dit doet kan de helft daarvan voor eigen kerk worden aangewend. Maar meestal is de opbrengst net voldoende om aan de verplichte afdracht te aan de landelijke solidariteitskas te voldoen.

Eindejaarscollecte

(vroeger heette dit de 'Oudejaarscollecte')
Ook hier is sprake van een brief met aangehechte acceptgiro naar alle lidmaten vanaf 25 jaar. Te ontvangen tussen kerst en oud & nieuw . De opbrengst gaat naar de algemene middelen van de Lambertikerk.

 
Collectes in de kerkdiensten

In elke kerkdienst wordt er gecollecteerd. Er zijn altijd twee collectes: een collecte voor het kerkenwerk van de Lambertikerkgemeente en een collecte voor de diakonie.
Ongeveer de helft van deze collectes zijn zogenaamde afdrachtscollectes dat wil zeggen dat de hele opbrengst afgedragen wordt aan werk dat in groter verband dan de plaatselijke gemeente georganiseerd wordt (bv. JOP, dovenpastoraat, Interkerkelijk vakantiewerk (Roosevelthuis/Blije Wereld), koopvaardijpredikant, zending enz.)De andere helft van de collectes in de kerkdiensten zijn voor het eigen kerkenwerk in Zelhem (catechese, onderhoud gebouwen, klokken enz)

In de Lambertikerkgemeente gaat jaarlijks bijna € 250.000,-- om. Dit komt van alle kerkmensen samen. Het wordt uitgegeven aan het onderhoud van de Lambertikerk, de kerkdiensten, de catechese en andere activiteiten en aan de salarissen van de dominees, vervangers en de beheerder van het Leerhuys.
Een deel van de kosten maken we voor iedereen of je nu 'gebruik maakt van de kerk' of niet (denk aan de kosten van de ledenadministratie, verplichtte afdrachten). Dat is ongeveer € 20,00 per persoon. Noem het een 'stand-by' lidmaatschap. Op mensen die minder dan dit bedrag bijdragen teren we dus in. Maar voor die € 20,00 draag je nog niet bij aan het onderhoud van de kerk, de dingen die we doen en de salarissen. Er is uitgerekend dat we quitte zouden spelen als elk kerkelijk huishouden (elk huishouden waar één of meer mensen wonen die te boek staan als lid van de Protestantse Gemeente te Zelhem) € 150,-- zou bijdragen.

In de kerk kennen we geen verplichte contributie, alleen vrijwillige bijdragen die iedereen zelf mag vaststellen. Voor kerkmensen is het heel vanzelfsprekend dat sterkere schouders ook zwaardere lasten dragen en mensen dus naar draagkracht geven.
Maar we doen een appél op onze gemeenteleden om bij het vaststellen van wat ze kunnen missen het bedrag van € 150,-- per huishouden serieus in hun overwegingen te betrekken en vrijmoedig meer te geven zodat samen met de mensen die (even) minder bijdragen de kerk en het kerkelijk leven toch op peil gehouden kunnen worden.